به وب سایت یک نویسنده‌مهندس خوش آمدید

با کمک من، نام‌تان بیش از جان‌تان زنده خواهدماند.

How to do nothing

Have you ever been in a situation where a certain someone was in pain and you could do nothing?

I have.

I don’t know how to help? I don’t know what to say to comfort them, or even how to just be for them.

I’ve been told that, I don’t necessarily have to DO something in order to be of help. That has brought me to this question: How to just BE for someone you care about? Well! I don’t know.

This is a question I’m going to discuss in my next session of therapy. Yes! I have weekly sessions of individual counseling. It has been a great help and I do recommend it.

Don’t try to solve everything yourself. Books and youtube are great help, but sometimes, professional help is needed. And of course practice, practice, practice.

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دانلود آنی این کتاب فقط کافی است ایمیل خودتان را در قاب زیر وارد کنید (پس از وارد کردن ایمیل کتاب به طور خودکار به پوشۀ دانلودهای سیستم شما اضافه خواهد شد):